contact_us

TOYOTA 客戶服務專線 0800-221-345、02-5599-7299 / 道路救援 0809-056-999 / 智能客服
LEXUS 客戶服務專線 0800-036-036 / 道路救援 0800-091-091

● 購車訊息
    如果您有購車相關之問題,歡迎與我們聯絡:
    TOYOTA 服務信箱: ac80409@toyota.com.tw
    LEXUS 服務信箱: ac79079@toyota.com.tw

● 其他問題
    如果您有任何意見,歡迎與我們聯絡:
    服務信箱: ac80409@toyota.com.tw